Privacyverklaring & Cookiestatement

Wie zijn wij?

ManagementMedia BV, gevestigd te Hilversum aan de Emmastraat 61. Wij zijn een uitgeverij en bieden informatie aan voor diverse vakgebieden en branches, onder meer door het uitgeven van vakbladen, organiseren van congressen en evenementen en door informatie te geven op onze websites, www.managementmedia.nlwww.entreemagazine.nlwww.printmatters.nlwww.verpakkingsmanagement.nlwww.vakdagprintensign.nlwww.nlpackagingevent.nlwww.nlpackagingawards.nlwww.entreeawards.nl. Ons KvK nummer is: 32039275.

In het kader van onze diensten en websites worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 • Recht op privacy
 • Persoonsgegevens
 • Verwerking van persoonsgegevens
 • Vastleggen van gegevens
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijnen
 • Beveiliging persoonsgegevens
 • Rechten omtrent persoonsgegevens
 • Cookies en social media plug-ins
 • Beheren van cookies
 • Contact

 

Recht op privacy

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit Privacy statement belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy beleid is beschikbaar op onze website www.managementmedia.nl. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit Privacybeleid aan u op te sturen.

 

Persoonsgegevens

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, abonnees, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan congressen en evenementen, personen die telefonisch contact met ons opnemen en sollicitanten.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, congres, evenement of opleiding, abonnee wordt, een account aanmaakt op een van onze websites, deelneemt aan een online forum op een van onze websites, telefonisch contact met ons opneemt of via een van onze websites;
 • direct van u wanneer u een van onze websites bezoekt, waaronder informatie die u aan ons verstrekt via contactformulieren op een van onze websites;
 • van derde partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken;
 • op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken).

 

Vastleggen van gegevens

Wij verzamelen onder meer account- en contactgegevens van u. Dit doen wij op basis van de volgende grondslagen 1) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, 2) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, 3) op basis van uw toestemming en 4) ter uitvoering van een wettelijke verplichting. Ten aanzien van uw toestemming geldt dat u het recht hebt om deze toestemming in te trekken.

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

 • betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (en zonder deze gegevens niet een overeenkomst met u kunnen aangaan);
 • betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde;
 • betekent dat wij uw gegevens gebruiken met uw toestemming;
 • betekent dat wij uw gegevens gebruiken ter uitvoering van een wettelijke verplichting.

 

Persoonsgegevens:

Doelen en grondslagen:
uw account- en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens) klanten administratie 1)

leveranciers administratie 1)

administratie en beheer van sollicitaties 2)

in het kader van uw registratie via de website voor een account (onder meer om producten te kunnen bestellen, documenten te downloaden) en om producten of diensten te leveren die u heeft besteld (o.a. abonnee administratie) 1)

om op blogs en fora te kunnen reageren) 2)

administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klachten 2)

voor debiteuren- en crediteurenadministratie 1)

voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen) 2)

om onze websites, eigendommen, bedrijfsvoering en personeel te beveiligen en beschermen 2)

voor geschillenbeslechting en het waarborgen van onze positie daarbij 2)

het nakomen van wettelijke verplichtingen 4)

 

uw IP adres en surfgedrag op de website

 

om onze diensten te verbeteren 2)

 

uw account- en contactgegevens van externe databanken

voor het combineren met de gegevens die wij zelf van u verwerken om onze contractspartijen te selecteren en om klanten op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen 2)
Contactgegevens en CV’s van sollicitanten  

voor het vervullen van vacatures 2)

 

 

Verstrekking aan derden

In sommige gevallen zullen wij uw U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via privacy@managementmedia.n

Wij delen ook uw persoonsgegevens soms met derden zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld IT dienstverleners of marketingbureaus) en mailinghuizen.

Wij delen wij uw persoonsgegevens alleen met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

 

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Meer informatie over de concrete bewaartermijnen, leest u in onderstaande tabel.

Persoonsgegevens Bewaartermijn
Gegevens om een account aan te maken op de website voor registratie of proefabonnement, in te schrijven op een nieuwsbrief, download van vakinformatie Maximaal 2 jaar na beëindiging van account of abonnement
Gegevens voor het afnemen van een betaald product Wettelijk termijn / 7 jaar
Website gebruikersdata Maximaal 1 jaar
Gegevens van sollicitanten Maximaal 4 weken na beëindigen van de procedure
Gegevens van leveranciers Maximaal 7 jaar

 

 

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder zorgen we ervoor om uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft (onder omstandigheden) op grond van de AVG de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen (waar van toepassing). Stuurt u dan een email naar privacy@managementmedia.nl

 

Rechten omtrent persoonsgegevens

Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens

 • U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden.

Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens

U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.

U heeft recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’). Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen:

 • indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
 • indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming; of
 • indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of
 • indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 • indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is:

 • gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of
 • indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of
 • indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (kosteloos)

U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor marketing doeleinden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt

 • indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en
 • indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

Cookies en social media plug-ins

Wij gebruiken cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken) en sociale media plug-ins op onze websites en mobiele applicaties. Sommige hiervan zijn essentieel om de websites en mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Op onze websites en mobiele applicaties gebruiken wij de volgende cookies:

Type cookie Doel van de cookie
 

Noodzakelijke cookies/ technische cookies

 

Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de websites en die ervoor zorgen dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken.

 

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze websites te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.
 

Performantie cookies

We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites. Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe gebruikers interacteren met onze websites, waarom bepaalde foutmeldingen voorkomen en ze stellen ons in staat om nieuwe functies te testen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.
 

Functionele cookies

 

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.

 

Traceer/ advertentiecookies

 

Onze websites marketing e-mails maken gebruik van traceercookies om de statistieken van gebruikers te traceren en u gepersonaliseerde berichten, advertenties, en promoties te kunnen sturen.

 

Fingerprints

Fingerprints onthouden de instellingen van een pc in een code. Fingerprints worden gebruikt voor het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website; het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren; het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken. het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

 

Daarnaast gebruiken we social media plug-ins. Deze maken het mogelijk om u aan de hand van uw social media profiel te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals uw account- en contactgegevens en uw profielfoto) te importeren. Zij maken het eveneens mogelijk om social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kunt u terugvinden in het Privacy beleid van uw social media diensten. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw social media profiel, dient u zich hiervoor af te melden voordat u onze websites gebruikt.

Sommige van de cookies en social media plug- ins zijn essentieel om de websites te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

 

Beheren van cookies

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder:

Cookie instellingen in Google Chrome
Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen (algemeen)

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

 

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit privacy statement of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post ter attentie van ManagementMedia BV, Postbus 1932, 1200 BX Hilversum of via privacy@managementmedia.nl.