Algemene Voorwaarden

Algemene bezoekers voorwaarden

Organisatie

PRINTinspiration wordt georganiseerd door ManagementMedia , hierna te noemen ‘de organisator’. Het correspondentieadres is:

ManagementMedia - PRINTmatters
Emmastraat 61      
1213AKHilversum
Telefoon: 035-6232756
E-mail: info@managementmedia.nl       
KVK: 32039275

Bezoekers dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen wanneer zij de het evenement bezoeken. Tijdens het registratieproces zal uw akkoord worden vastgelegd.

Partners
De organisatie van PRINTinspiration 2024 wordt ondersteund door haar sponsoren en ambassadeurs. De gezamenlijke missie is het kwaliteitsbewustzijn in de printmedia-branche te bevorderen, creativiteit te stimuleren en innovaties een podium te geven.

In totaal zijn er in 3 categorien prijzen te winnen bij de PRINTmatters Awards

 1. PRINTMEDIA ONDERNEMING VAN HET JAAR
 2. KOPLOPER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
 3. PRINTMEDIA­ PRODUCT VAN HET JAAR
 1. Algemeen
  De bezoeker betreedt het evenement op eigen risico. Deelname aan activiteiten op het evenement is geheel voor eigen risico. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen van het evenement. In een dergelijk geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling. 
 1. Tickets
  Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd. Een ticket geeft per persoon eenmalig toegang tot PRINTinspiration, hierna te noemen “evenement” dat gehouden wordt op 14 oktober 2024. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het ticket.
 1. Toegang
  Het is alleen mogelijk het evenement te betreden met een geldig toegangsbewijs op eigen naam. Toegangsbewijzen besteld op naam door derden zijn niet geldig. Bij twijfel kan u gevraagd worden zich te legitimeren. Het toegangsbewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf op het evenementgoed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Het toegangsbewijs is slechts geldig op de dag van het evenementen verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het evenement. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren.
 1. Fotograferen en filmen
  Het is toegestaan te fotograferen voor privégebruik, tenzij bij de entree anders is aangegeven. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de organisator vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat u als gast wordt gefilmd of gefotografeerd. De organisator behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.
 1. Roken
  Er mag binnen de evenementlocatie niet gerookt worden. Buiten is roken toegestaan op de hiervoor bestemde plekken.
 1. Schade
  De locatie wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Wij verzoeken de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kan ook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij de bezoeker dit bij een medewerker te melden, voordat de bezoeker het evenement verlaat.
 1. Aansprakelijkheid
  Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan het evenement, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij een medewerker kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is uitgesloten. De organisator is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal en/of persoonlijk letsel ontstaan door of tijdens verblijf op het evenement, tenzij de organisator te dezer zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. De aansprakelijkheid van de organisator zal in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen. Gevolgschade of bedrijfsschade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 1. Restitutie bij afwezigheid
  Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.
 1. No show fee
  Indien u gebruik heeft gemaakt van een kortingscode voor het verkrijgen van een gratis toegangsbewijs en u zonder geldige afmelding niet aanwezig bent op het evenement, behoudt de organisator zich het recht voor om een bedrag van €50, zegge vijftig euro, achteraf te factureren in de vorm van een ‘no show fee’.
 1. Verplaatsingen, calamiteiten en annulering van het evenement
  De organisator behoudt zich het recht voor het evenement in tijd te verplaatsen of te annuleren. In geval van verschuiven van het evenement blijven de tickets geldig. Indien u (in het geval van een verplaatsing) niet in de gelegenheid bent om in de vervangende periode het evenement te bezoeken, of indien het evenement wordt afgelast, dan zal de organisator ervoor zorgen dat u uw toegangsgeld zo spoedig mogelijk terug op uw bankrekening ontvangt, afhankelijk van uw betaalwijze. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.
  Indien het event definitief wordt geannuleerd of geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag van de tickets teruggestort op uw bankrekening, afhankelijk van uw betaalwijze. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd. Indien u gebruik heeft gemaakt van een kortingsactie en/of kortingscode voor gratis toegang, bent u niet gerechtigd op enige wijze van restitutie naar aanleiding van verplaatsing of annulering van het evenement.
 1. Bezoekersvolgsystemen
  De organisator behoudt het recht om tijdens het evenementgebruik te maken van QR-scanners, beacons, RFID-chip en apps voor locatiebepalingen, statistiekdoeleinden, onderlinge interactie en ter verbetering van het evenement. De bezoeker bepaalt daarnaast zelf of hij zijn gegevens ter beschikking wil stellen aan exposanten tijdens het evenement, doormiddel van het scannen van de badge of app.
 1. De EventApp
  Het gebruik van de event App is geheel voor eigen risico. De organisator behoudt ten alle tijden het recht om het gebruik van de app te beperken of onmogelijk te maken. Als u de Event App gebruikt gaat u er mee akkoord dat andere bezoekers van het evenement uw aanwezigheid op het evenement kunnen inzien.
 1. Aanmelden nieuwsbrief
  Door u aan te melden voor dit evenement gaat u akkoord met inschrijving op de nieuwsbrieven van de Organisatie.
 1. Wijzigingen
  De organisator is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze regeling aan te brengen. Deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan op het daarvoor aangekondigde tijdstip.
 1. Kortingscodes
  Indien u gebruik maakt van een kortingscode die u ontvangen heeft van één van de deelnemende partijen/sponsoren aan het evenement, gaat u er expliciet mee akkoord dat uw gegevens met deze partij gedeeld kunnen worden.

Voor het overige zijn de algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn die  van ManagementMedia integraal van toepassing.